Verschillen tussen formele en informele verenigingen

Boek 2 onderscheidt twee soorten verenigingen, te weten formele en informele verenigingen. In dit voor studiedoeleinden geschikt artikel wordt een algemene uitleg gegeven over de voorgenoemde indeling.

Formeel
Op grond van art. 2:4 lid 1 BW ontstaan rechtspersonen (dus ook verenigingen, zie art. 2:3 BW) niet bij het ontbreken van een notariële akte. Een formele vereniging is opgericht bij notariële akte.

Informeel
In afwijking van de hoofdregel van art. 2:4 BW, kan de rechtspersoon van de informele vereniging ontstaan zonder notariële akte. Het kenmerkende verschil tussen beide verenigingen is dan ook de oprichting bij notariële akte. Desalniettemin kan de informele vereniging statuten hebben (deze zijn ook vormvrij, waardoor de statuten niet per se in een akte moeten zijn vastgelegd).

Overige verschillen
In art. 2:30 BW is een aparte regeling opgenomen over de informele vereniging. Uit art. 2:30 lid 1 BW valt af te leiden dat een informele vereniging beperkte rechtsbevoegdheid heeft, nu zij geen registergoederen kan verkrijgen en geen erfgenaam kan zijn (de formele vereniging kan dat wel). Voorts geldt, in tegenstelling tot bij de formele vereniging, hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestuurders van de informele vereniging voor schulden uit rechtshandelingen die tijdens hun bestuur opeisbaar worden (2:30 lid 2 BW). Deze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet voor bestuurders van een formele vereniging.

Indien de bestuurders de informele vereniging inschrijven in het handelsregister, wordt de aansprakelijkheid beperkt in de zin van dat zij slechts aansprakelijk zijn, voor zover de schuldeiser aannemelijk maakt dat de vereniging niet aan de verbintenis zal voldoen (art. 2:30 lid 3 en 4). Er zal in dat geval derhalve eerst naar de vereniging moeten worden gegaan voor verhaal.

Het criterium om na te gaan of een groep al dan niet kan worden aangemerkt als een (informele) vereniging volgt uit het FOK-arrest: indien een groep in gecoördineerde vorm naar buiten optreedt, zal die groep al snel als een vereniging te worden aangemerkt.

Deel dit bericht: