Tag: BV

Stortingsplicht

Een aandeelhouder is gehouden tot storting van het nominale bedrag bij het nemen van een aandeel. Voor de NV geldt daarbij een strenger regime...

Ontbinding van rechtspersonen

Een rechtspersoon ontstaat bij het verleiden van de notariële akte (art. 2:4 BW) en houdt op te bestaan door ontbinding. Gelet op de plaatsing...

Faillietverklaring turbogeliquideerde bv

In een voorgaand artikel is de turboliquidatie summier behandeld. Daarin is ter sprake gekomen dat schuldeisers een aantal mogelijkheden hebben om te trachten hun vordering op...

Statuten (algemeen voor de NV en de BV)

Strekking en betekenis van statuten De rechtspersoon wordt (naast onder meer de wet) beheerst door de statuten. In de statuten worden normaliter de binnen...

Juridische splitsing

Waar het bij de juridische fusie gaat over het samengaan van twee of meer rechtspersonen, gaat het bij splitsing over het opdelen van een...

Juridische fusie (Mergers & Aquisitions)

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek biedt rechtspersonen de mogelijkheid om met elkaar te fuseren. In dit inleidende artikel wordt ingegaan op de belangrijkste...

Preconstitutief handelen

Een vennootschap ontstaat op het moment van het verlijden van de notariële akte. De wetgever biedt de oprichters van de vennootschap echter de mogelijkheid...

Een korte introductie over de turboliquidatie

De wet bepaalt dat een rechtspersoon voor onbepaalde tijd wordt opgericht. Als logisch gevolg hiervan zijn er wettelijke ontbindingsmogelijkheden voor rechtspersonen. Eén van deze...