Subrogatie binnen het verzekeringsrecht

Het woord subrogatie is niet bepaald een woord dat je vaak in het dagelijkse taalgebruik voorbij hoort komen, waardoor het voor velen een onbekend woord zal zijn. Subrogatie betekent dat een vordering overgaat op een derde.

Binnen de verzekeringswereld zal subrogatie veelal als volgt gaan. De verzekerde lijdt schade, welke door een derde is veroorzaakt, en deze schade wordt door de verzekeraar vergoed. Vervolgens treedt de verzekeraar in de rechten van de verzekerde en verkrijgt hij dus een vordering op de schadeveroorzakende derde. De verzekeraar probeert op deze wijze de uitgekeerde som te verhalen. Dit is zeer beknopt wat subrogatie binnen het verzekeringsrecht inhoudt. De wetsbepaling omtrent subrogatie staat in artikel 7:962 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW).

Hieronder volgt een uitgebreide casus waarin op meerdere aspecten van subrogatie wordt ingegaan om de lezer basiskennis over subrogatie binnen het verzekeringsrecht bij te brengen. Voorts wordt de casus aan de hand van de verschillende leden van artikel 7:962 BW besproken. Ook is het belangrijk om te onthouden dat de polisvoorwaarden op bepaalde punten kunnen afwijken van de wettekst, waardoor de oplossing in de praktijk anders zou kunnen zijn.

Casus
Piet heeft een opstalverzekering afgesloten bij Verzekeraar N.V. (hierna: Verzekeraar). Op een dag rijdt zijn zoon (Frank), onder invloed van alcohol, met de auto tegen zijn schuur aan waardoor er voor € 5000,- aan schade ontstaat. Gelukkig voor Piet wordt deze schade door zijn opstalverzekering gedekt en na het melden van de schade keert Verzekeraar dan ook het volledige bedrag uit. Het is belangrijk om op te merken dat Piet na het ontstaan van de schade een vordering verkrijgt op Frank, omdat Frank een onrechtmatige daad jegens hem heeft begaan. Door subrogatie treedt Verzekeraar in de rechten van Piet en verkrijgt hij dus een vordering op de Frank.

Lid 1
In dit lid wordt, onder andere, bepaald dat Piet geen gedragingen mag verrichten welke afbreuk doet aan de rechten van de verzekeraar tegenover Frank. Dit betekent dat Piet niet tegen Frank mag zeggen dat hij slechts € 1000,- moet betalen voor de veroorzaakte schade.

Lid 2
“De verzekeraar kan de vordering waarin hij is gesubrogeerd, of die hij door overdracht heeft verkregen, niet ten nadele van het recht op schadevergoeding van de verzekerde uitoefenen.”

Wanneer Piet zijn opstalverzekering slechts schade tot € 4000,- dekt, dan wordt de schade van Piet niet volledig gedekt. In deze situatie wordt het grootste gedeelte van de vordering aan Verzekeraar gesubrogeerd (€4000,-) en blijft Piet een vordering ter hoogte van € 1000,- op Frank houden. Wanneer Piet eerst zijn € 1000,- op Frank wil verhalen, dan gaat Piet zijn vordering voor op de vordering van Verzekeraar.

Lid 3
Wanneer een verzekeraar in de rechten van de verzekerde treedt, dan kan hij normaliter niet de schade verhalen op de echtgenoot, geregistreerde partner, levensgezel of bloedverwanten in rechte lijn van de verzekerde. Dit wordt ook wel het subrogatieverbod genoemd. In casu betekent dit dat Verzekeraar de schade in beginsel niet op Frank kan verhalen, omdat Frank een bloedverwant in recht lijn van Piet is. Echter, geldt dit verbod niet indien de verzekerde geen recht heeft op uitkering als hij de schade zelf zou hebben veroorzaakt. In casu is het zeer waarschijnlijk dat Piet geen recht zou hebben op uitkering indien hij, onder invloed van alcohol, de schade aan de schuur had veroorzaakt. Hierdoor kan Verzekeraar het subrogatieverbod omzeilen en alsnog de schade op Frank verhalen.

Deel dit bericht: