Lastgeving als oplossing

In een eerder artikel is de trust aan bod gekomen en daaruit bleek dat we deze rechtsfiguur in Nederland niet kennen. Dit zou namelijk...

Stapeling van beperkte zakelijke rechten

In dit artikel zal worden betoogd dat stapeling van beperkte zakelijke rechten onder het huidige recht niet mogelijk is. Deze bijdrage beperkt zich tot...

Turbo liquidation a special method (English)

In the Netherlands it is possible to dissolve a Dutch limited liability company with no assets but only liabilities. This method of dissolving a...

Trusts

In dit artikel wordt de rechtsfiguur van de trust verkend en bekeken of en hoe deze figuur past binnen het wettelijke systeem, in het...

Stichting Administratiekantoor

In dit artikel worden de belangrijkste kenmerken van de Stichting Administratiekantoor (hierna: STAK) uiteengezet. Stichting De STAK is een stichting die aandelen houdt van...

Bescherming van privacy en recht op veiligheid – annotatie

Een annotatie naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-203/15,Tele2 Sverige AB/Post-och telestyrelsen,...

Pandhouder gelijkgesteld met schuldeiser in de zin van art. 1 Faillissementswet

In de recente beschikking van 9 december jl. heeft de Hoge Raad (HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2833) verduidelijkt wat de bevoegdheden van de pandhouder zijn....

Subrogatie binnen het verzekeringsrecht

Het woord subrogatie is niet bepaald een woord dat je vaak in het dagelijkse taalgebruik voorbij hoort komen, waardoor het voor velen een onbekend...

Verboden rechtspersonen

Artikel 8 van de Grondwet stelt dat men recht tot vereniging heeft. Daaraan wordt toegevoegd dat dit vrijheidsrecht kan worden beperkt in het belang...

Bestanddeelvorming: hels voor de leverancier, hemels voor de curator

Bedrijf A heeft in een winkelstraat een perceel waarop zij een luxe winkelpand voor een Italiaans schoenenmerk aan het realiseren is. Om het winkelpand...

Digitaal burgerlijk procesrecht

In het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht...

Vuistpand en stil pandrecht

In artikel 3:236 en 3:237 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) worden twee vormen van pandrecht genoemd, te weten vuistpand respectievelijk stil pandrecht. Pandrecht...

De Codex Hammurabi

In dit artikel zal een beschrijving worden gegeven van de Codex Hammurabi, een van de (zo wordt aangenomen) oudst geschreven wetten. Vanzelfsprekend mist dit...

Indemniteitsbeginsel

Het indemniteitsbeginsel is een belangrijk beginsel binnen het verzekeringsrecht en dan specifiek voor de schadeverzekering. Deze soort verzekering strekt tot vergoeding van vermogensschade die de...

De Romeinse helm

In dit (ietwat uitgebreide) artikel wordt een praktijkgeval van schatvinding geanalyseerd teneinde een beeld te geven van de wettelijke regeling omtrent schatvinding. Dit artikel...

De gestolen fiets

Stelt u zich voor dat u twee jaar geleden een fiets voor €250,- in een fietsenwinkel heeft gekocht. Alles ging tot op heden prima....