Kleuterschool Babbel: aan de rechtspersoon toerekenbare gedragingen

Het klassieke arrest HR Kleuterschool Babbel is relevant voor zowel het ondernemingsrecht als het verbintenissenrecht. Hierna volgt een beknopte uiteenzetting van de essentie van dit arrest.

Uit HR Kleuterschool Babbel volgt dat indien een gedraging van een orgaan van een rechtspersoon in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als een gedraging van de rechtspersoon zelf, dan wordt die gedraging toegerekend aan de rechtspersoon. Of een gedraging al dan niet kan worden toegerekend is van belang voor eventuele aansprakelijkheid (zie art. 6:162 lid 3 BW).

Dit arrest kan worden toegepast indien bijvoorbeeld een wethouder of werknemer in zijn hoedanig als orgaan van de rechtspersoon handelingen verricht dan wel zich uitlaat wat vervolgens schade aan een derde oplevert. Indien de gedraging kan worden toegerekend dan wordt het via art. 6:162 lid 2 BW toerekenbaar in het kader van de onrechtmatige daad. De gedraging is immers in dat geval toerekenbaar, omdat het op de grond van de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de rechtspersoon komt.

Deel dit bericht: