Garantie van de winkelier en de wet

Normaliter krijgt een consument van de winkelier bij de aankoop een garantietermijn. Deze garantietermijn houdt in dat de winkelier, zolang deze termijn loopt, gebreken aan uw product (in principe kosteloos) moet repareren of dat hij uw gebrekkig product moet vervangen.  De duur van de garantietermijn is afhankelijk van het product.

Wettelijke garantietermijn
Naast de garantie(termijn) van de winkelier, bestaat er ook de wettelijke garantietermijn. De regeling hiervan is te vinden in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). In sommige gevallen kan het zo zijn dat u ook na het verloop van de garantietermijn recht heeft op (kosteloze) vervanging of reparatie van uw product.

Bijvoorbeeld:
U hebt een elektrische fiets gekocht van € 2500 met een garantietermijn van twee jaar. Twee jaar en twee maanden na de aankoop, vertoont de fiets gebreken aan de motor. De reparatiekosten bedragen € 1000. U gaat naar de fietswinkel en er wordt u verteld dat u zelf de reparatiekosten moet betalen.

Wettelijke conformiteiteis
Wellicht voelt u bij het bovenstaande voorbeeld al aan dat het niet rechtvaardig is dat u de reparatiekosten moet betalen. Op grond van de wet bestaat er de zogenaamde conformiteiteis, inhoudende dat het door u gekochte product moet voldoen aan wat u ervan verwacht en mocht verwachten. Zie art. 2:17 lid 1 BW.

Terugkomend op het voorbeeld, zijn er een aantal aspecten die invloed kunnen hebben bij de vaststelling van wat de consument in redelijkheid van het product mag verwachten (met andere woorden: wanneer er in het onderhavige geval voldaan is aan de conformiteitseis). Deze aspecten zijn onder meer:

  • Het soort product
  • De prijs van het product
  • Het tijdsverloop waarna het product gebreken liet zien
  • De wijze waarop u bent geïnformeerd over de eigenschappen van het product (de mededelingen van de verkoper)

Verdere vuistregels voor wanneer een product niet voldoet aan de verwachtingen:

  • Het is een ander product of een ander soort product dan wat u had besteld/gekocht
  • Het is in een afwijkend getal, gewicht of afwijkende maat afgeleverd
  • Het komt niet overeen met het aan u getoonde model of monster

U kunt zich niet beroepen op gebreken van het product, indien u in redelijkheid wist of moest weten dat het product gebrekkig zou zijn.

Rechten van de consument
Stel dat u hebt vastgesteld dat het product niet voldoet aan wat u had (mogen) verwacht(en). Welke rechten hebt u dan precies? Dat is het recht op aflevering van het ontbrekende, reparatie of vervanging van het product op grond van art. 2:21 lid 1 sub a tot en met c BW. De kosten hiervoor mogen niet voor rekening komen van de consument, zie art. 2:21 lid 2 BW.

Recht halen
Als eerste stap kunt u proberen om met uw klacht naar de winkelier te gaan en te verzoeken of hij het product kosteloos zal vervangen of repareren. Dit moet u schriftelijk (met een brief) verzoeken aan de verkoper.

Wanneer de verkoper niet wil meewerken, kunt u zich te wenden tot de geschillencommissie waarbij de winkelier is aangesloten. Welke geschillencommissie dit is, kunt u meestal via de (website van de) winkelier vinden. De geschillencommissie doet vervolgens een uitspraak over het geschil, waar zowel u als de winkelier zich aan moet houden. Aan behandeling van uw zaak door de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

Als de winkelier niet is aangesloten bij een geschillencommissie of wanneer u niet naar de geschillencommissie wilt stappen, dan moet u via rechter uw recht halen. U zal dan door middel van een dagvaarding een vordering tot wanprestatie (tekortkoming in de nakoming, art. 6:74 BW) moeten instellen. Hierbij is ook art. 7:24 BW in relatie met art. 6:185 BW van belang, omdat dit de aansprakelijkheidsverdeling tussen de winkelier (verkoper) en de producent regelt.

Op grond van art. 2:23 lid 1 BW moet binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek de klacht zijn gemeld bij de verkoper (de zogenaamde klachtplicht). Na verloop van deze twee maanden verloopt het recht op vervanging, reparatie of aflevering.

Dwingend recht
De bovenstaande consumentenrechten zijn van dwingend recht, gelet op art. 7:6 BW. Dat betekent dat deze rechten nooit (ten nadele van de consument) mogen worden beperkt of uitgesloten.

Koop ontbinden
Als u het product niet meer wilt laten repareren of vervangen, dan kunt u de koopovereenkomst schriftelijk ontbinden (zie art. 6:265 BW). U geeft het product dan terug aan winkelier en de winkelier dient u een (redelijk) bedrag terug te geven, zie art. 6:271 BW.

Deel dit bericht: