Category: Burgerlijk procesrecht

Edelachtbare, wat doet u nu? (annotatie)

In dit artikel wordt een uitspraak van de voorzieningenrechter, sector civiel, team kanton becommentarieerd. In deze uitspraak staat het pandrecht centraal. Mijn kritiek richt...

Digitaal burgerlijk procesrecht

In het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht...

Geen of te late loonuitbetaling

Een (helaas) voorkomende situatie in de praktijk is de situatie dat de werkgever niet (tijdig) loon uitbetaalt. In dit artikel worden enkele (algemene) uitgangspunten...

Kort geding

In dit artikel wordt summierlijk ingegaan op de kort gedingprocedure bij de (civiele) voorzieningenrechter. Dit moet niet worden verward met de bestuursrechterlijke voorzieningenrechter, welke zijn regeling...

Geldigheid van mondelinge afspraken

In dit artikel wordt ingegaan op de werking en geldigheid van mondelinge overeenkomsten. Een mondelinge overeenkomst is een overeenkomst die simpelweg niet schriftelijk is...

Prejudiciële vragen in civielrechtelijke zaken

Ter bevordering van de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtszekerheid kunnen rechters en raadsheren zogenaamde prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad. In dit artikel wordt...

Griffierechten voor procespartijen

Alimentatieprocedures, schadevergoedingsprocedures en echtscheidingen zijn enkele voorbeelden van procedures die via de rechter verlopen. Een belangrijke factor om al dan niet naar de rechter...

Wraking en verschoning van de civiele rechter

Ter waarborging van de rechterlijke onpartijdigheid (zie artikel 6 van het EVRM) in civielrechtelijke geschillen, hebben procespartijen de mogelijkheid om, indien uit feiten of...